U bent ingelogd als:

uitloggen

hoofdrubrieken

banner-bonnefooi banner-palet
printlogo

Atheneum

Een VWO-diploma (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) geeft leerlingen de mogelijkheid door te stromen naar vervolgstudies aan universiteiten of HBO-instellingen. Een opleiding VWO bereidt de leerling voor op alle facetten van de gekozen vervolgstudie. Hoe beter de voorbereiding, hoe beter de succeskansen. De afdeling atheneum van het Sint-Maartenscollege biedt een degelijke voorbereidende opleiding voor leerlingen met een CITO-score > 540 aan. Zonder het belang van klassikale lesgeven te vergeten, wordt er tijdens deze opleiding voldoende aandacht aan activerende werkvormen besteed. Ondersteund door hun eigen laptop oefenen leerlingen met zowel ICT- als algemene vaardigheden (schriftelijke verslaglegging, mondelinge presentaties, onderzoeksvaardigheden, samenwerken, e.d.).

Vanaf de brugklas atheneum wordt de leerstof op VWO-niveau aangeboden. Indien er op het einde van het brugklasjaar nog twijfel over het niveau van een leerling bestaat, kan een leerling als determinatieleerling naar klas atheneum 2 worden bevorderd. In dit geval wordt de definitieve plaatsing van de leerling op een afdeling een jaar uitgesteld.

De overstap naar de middelbare school gaat vaak gepaard met hiaten in reken- en taalvaardigheden. Om leerlingen op deze gebieden extra ondersteuning aan te bieden, worden reken- en taalvaardigheden als vakken in de brugklas ingeroosterd.

Tevens kunnen leerlingen ondersteuning krijgen door deelname aan bijwerk- of begeleidingsgroepen. De vakken Nederlands, Frans, Engels en Wiskunde organiseren bijwerkgroepen voor leerlingen die op een bepaald vakgebied zwak zijn. Anderzijds regelt het zorgteam bijeenkomsten over faalangst, (gebrekkige) sociale vaardigheden en woordbeeldproblematiek. Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen op voorhand rekenen op extra faciliteiten.

Gedurende de gehele schoolloopbaan worden leerlingen begeleid door een mentor. In de onderbouw wordt één lesuur per week als “studieles” gereserveerd. In de bovenbouw geschiedt de begeleiding door een vakdocent, tevens mentor, die zowel tijdens als naast de reguliere lessen leerlingen aanspreekt. Hoewel de mentor verantwoordelijk is voor de studiebegeleiding van een leerling, heeft hij zeker ook oog voor het algemene welbevinden van een leerling. Indien nodig kan de mentor in overleg met de ouders  het zorgteam - bestaande uit de zorgcoördinator, de schoolpsychologe en de counselor - inschakelen.

In klas twee en drie kunnen pientere leerlingen het vak Spaans of het vak Media (ICT) volgen. Omdat het volgen van een of meerdere extra vakken extra tijd en energie van de leerlingen vraagt, wordt deelname hieraan beperkt tot leerlingen die extra stof aankunnen. Indien het vak Spaans vanaf de tweede klas wordt gevolgd, kunnen leerlingen Spaans als tweede moderne vreemde taal in de bovenbouw kiezen en dit vak met een centraal schriftelijk examen afsluiten. Het volgen van de wereldtaal Spaans biedt zeker mogelijkheden voor de toekomst. Ook Media heeft een vervolg in de bovenbouw, het vak Informatica is het meer reguliere en theoretische vak dat zich richt op het ontwikkelen van applicaties, terwijl Media gericht is op het omgaan met grafische programma’s. Daarom is het volgen van Media geen vereiste voor het kiezen van Informatica.

Onderbouwleerlingen die meer aankunnen, kunnen ook meedoen aan het zogenaamde verbredingproject. Indien de rapportvergadering toestemming verleent, kunnen leerlingen zich gedurende drie lessen per week verdiepen in een onderwerp naar keuze. Tijdens deze drie lessen per week werken de deelnemende leerlingen onder supervisie van een vakdocent aan hun gekozen verdiepingsonderwerp. Vrijstelling van de drie reguliere lessen gebeurt in overleg met de betreffende mentor en teamleider. In de bovenbouw kunnen leerlingen verbreding zoeken in een extra vak, een zogenaamd wensvak, dat zij naast het verplichte lesprogramma kunnen volgen.

Onze school kiest ervoor zich als bètaschool te profileren en extra aandacht aan de aard en het niveau van de exacte vakken te besteden. Wij willen leerlingen laten ervaren dat bèta en technologie uitdagend, zinvol en maatschappelijk relevant zijn. Om de relatie tussen theorie en praktijk beter tot uiting te laten komen, hebben we zowel de vakken Verzorging en Biologie als de vakken Techniek en Natuurkunde geïntegreerd. Deze integratie heeft tevens geleid tot een verbeterde aansluiting met de bovenbouw aangezien de nieuwe vakken, Biologie/Verzorging en Technologie, van klas 1 t/m 3 worden aangeboden,

Veel aandacht is er in klas 3 voor de profielkeuze ten behoeve van de bovenbouw. Van oktober tot begin april van de derde klas werken leerlingen onder begeleiding van decaan en mentor tijdens de wekelijks terugkerende studielessen aan het vaststellen van hun profielkeuze. Daarnaast krijgen ouders informatie tijdens twee ouderavonden en krijgen leerlingen studie- en beroepsvoorlichting op verschillende tijdstippen. Het is van groot belang dat de leerlingen een juiste en gerichte keuze maken.

Het succes van het vervolgtraject in zowel de bovenbouw als het vervolgonderwijs is hiervan mede afhankelijk. Het Sint-Maartenscollege biedt bovenbouwleerlingen vier profielen aan, namelijk cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid en natuur en techniek. Binnen elk profiel kan een leerling kiezen tussen meerdere profielgerelateerde vakken. Daarnaast kan een leerling die extra uitdaging zoekt een wensvak kiezen. Naast de vakken die ook in de onderbouw zijn aangeboden, biedt onze school de vakken Spaans, Informatica, Management en Organisatie, Bewegen, Sport en Maatschappij, Filmkunde, Filosofie, Natuur, Leven en Technologie, Wiskunde D, Wereldgodsdienst  en Maatschappijwetenschappen (MAW) in de bovenbouw aan.

In het kader van de bètaprofilering zijn wij bij JetNet aangesloten. Verschillende vakgerelateerde activiteiten worden binnen en buiten de lessituatie voor leerlingen georganiseerd.

De atheneumopleiding van het Sint-Maartenscollege biedt leerlingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot mondige jonge volwassenen met een wetenschappelijk denkniveau.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer N. Duijkers voor de onderbouw of met mevrouw D. Pekelharing voor de bovenbouw.

naar boven

nieuwstitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten

agendatitel


Er zijn geen nieuwsberichten.

toon alle nieuwsberichten